You Just Ship It! Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: You Just Ship it (YJSI): Data-council h.o.d.n You Just Ship It (YJSI), Gevestigd te Wellseind (Gld); Afzender: Opdrachtgever van You Just Ship It; Geadresseerde: Degene aan wie You Just Ship It de Zending krachtens de Vervoersovereenkomst dient uit te leveren; Zending: Een aan You Just Ship It ten vervoer aangeboden pakket welke is bestemd voor een Geadresseerde, en daartoe is voorzien van een eigen vervoersdocument; Internationale Zending: Pakket en losse Zending met een bestemming binnen of buiten de EU, Zending met een bestemming in een gebied buiten Nederland of een zending afkomstig uit zo’n gebied; Partij: Een hoeveelheid zendingen die gelijktijdig ten vervoer worden aangeboden voor rekeningen van één en dezelfde Afzender overeengekomen voorwaarden met betrekking tot onder andere de verschuldigde vergoeding, het minimum aan te bieden aantal, tijdstip van aanbieding en aanbiedingspunt; Vervoersovereenkomst: Een tussen You Just Ship It en de Afzender onder toepasselijkheid van deze voorwaarden gesloten overeenkomst tot vervoer; Vervoersdocumenten: De op de Zending aanwezige gegevensdrager (of combinatie van gegevensdragers), waaruit de specificaties met betrekking tot het vervoer kunnen worden herleid, zoals afzendadres, adres van de Geadresseerde, barcode en zendingsnummer; Zending nummer: Op de logistieke documenten, verstrekt door You Just Ship It, wordt een Zending nummer vermeld. Onder dit nummer is de Zending bekend bij zowel You Just Ship It als haar onderaannemers. Artikel 2 - De Partij waarmee u een overeenkomst afsluit De overeenkomst voor vervoer sluit u af met de onderneming You Just Ship It. You Just Ship It accepteert geen orders van commerciële wederverkopers, behalve die van geautoriseerde wederverkopers. Artikel 3 - Aanvaarding Algemene Voorwaarden Door uw Zending aan ons toe te vertrouwen, aanvaardt u onze algemene voorwaarden namens uzelf en/of namens elke andere partij die een belang heeft in de zending of de uitvoering van overige diensten. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op, en kunnen ook ingeroepen worden door iedere partij die we inschakelen voor het ophalen, vervoeren of afleveren van uw zending dan wel voor het verrichten van overige diensten, of aan wie we deze diensten uitbesteden, alsook op en door onze medewerkers, bestuurders en agenten. Artikel 4 - Reikwijdte van de overeenkomst Door met ons een overeenkomst van om het even welke aard af te sluiten dat het vervoer van goederen omvat, stemt u ermee in dat: • de overeenkomst geldt als overeenkomst voor vervoer van goederen over de weg indien de zending effectief over de weg wordt vervoerd; • de overeenkomst geldt als overeenkomst voor vervoer van goederen door de lucht indien de zending effectief door de lucht wordt vervoerd; • de overeenkomst geldt als overeenkomst voor vervoer van goederen over zee indien de zending effectief over zee wordt vervoerd; • de overeenkomst geldt als overeenkomst voor het verrichten van overige diensten indien zij betrekking heeft op diensten anders dan vervoer Artikel 5 - Aanbiedingsvoorwaarden 5.1 Als Vervoersdocumenten hanteert You Just Ship It de documenten van haar onderaan- nemer(s), welke worden overhandigd door You Just Ship It. Het vermelden van de afzender- gegevens is een verplicht onderdeel van het vervoersdocument. 5.2 Zendingen dienen op het door de Afzender bepaalde adres te worden aangeboden aan You Just Ship It of haar onderaannemer(s). Artikel 6 - Gevaarlijke goederen en veiligheid 6.1 Behalve in de omstandigheden zoals aangegeven in paragraaf 6.2 hieronder, vervoeren we geen gevaarlijke goederen of goederen die naar ons inzicht gevaarlijk zijn, noch verrichten we overige diensten met betrekking tot dergelijke goederen. Gevaarlijke goederen omvatten, maar zijn niet beperkt tot de goederen die worden genoemd in de technische instructies van de Internationale Burgerluchtvaart organisatie (ICAO), de voorschriften omtrent gevaarlijke goederen van de International Air Transport Association (IATA), de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code, de voorschriften van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of enig andere nationale of internationale regelgeving die van toepassing is op het vervoer van, of het verrichten van overige diensten met betrekking tot gevaarlijke goederen. 6.2 Zendingen die door ons worden vervoerd of verwerkt, kunnen aan een veiligheidscontrole worden onderworpen, onder meer door het gebruik van röntgenstraling, detectietechnieken voor explosieven of andere screeningmethoden. Uw Zending kan tijdens het vervoer worden geopend zodat dat de inhoud kan worden onderzocht. 6.4 We aanvaarden geen zendingen die verboden goederen bevatten. 6.5 Om veiligheids- en/of douaneredenen, kunnen we worden verzocht gegevens te delen, waaronder uw persoonlijke gegevens voor uw zending, met de autoriteiten in het land van vertrek of bestemming van uw zending of in een land waardoor uw zending wordt vervoerd. Artikel 7 - Recht op inspectie De opdrachtgever stemt ermee in dat wijzelf of enige overheidsinstantie, waaronder douane en veiligheidsdiensten, uw zending op elk moment kunnen openen en inspecteren. Wij zorgen dat dit geen invloed heeft op de verwachte afleverdatum. Wanneer u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden accepteert u eventuele vertraging ten gevolge van deze inspectie en bent u zich bewust dat hier geen financiële compensatie in welke vorm dan ook voor gearrangeerd wordt. Artikel 8 - Invoerrechten en accijnzen 8.1 In geen enkel geval zal You Just Ship It diensten uitvoeren in verband met het inklaren of uitklaren van pakketten en/of zendingen. Door pakketten of zendingen aan te bieden aan You Just Ship It die moeten worden in- of uitgeklaard, machtigt de opdrachtgever You Just Ship It onherroepelijk om een agent aan te wijzen voor het in- of uitklaren van het pakket of de zending. In geen enkel geval is You Just Ship It aansprakelijk voor enige schade of kosten veroorzaakt door of in verband met de handelingen van deze agent. 8.2 Belastingen, douane boetes, opslagkosten en/of andere gelden die mogelijk verschuldigd zijn vanwege een douaneafhandeling en/of een andere overheidsinstantie, of het nalaten van de opdrachtgever of geadresseerde om de vereiste documenten of vergunning in te dienen, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Genoemde belastingen, boetes, kosten en andere gelden zijn nadrukkelijk niet opgenomen in de standaardtarieven van You Just Ship It. 8.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de documenten die nodig zijn voor in- of uitklaring. Door dergelijke documenten aan You Just Ship It of zijn onderaannemers voor te leggen, verklaart de opdrachtgever dat alle verklaringen en informatie met betrekking tot de uit- en invoer in een dergelijke verklaring in alle opzichten correct zijn. 8.4 De opdrachtgever verklaart zich ervan bewust te zijn dat het doen van onware of frauduleuze verklaringen onderworpen is aan civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties, waaronder inbeslagname en/of verbeurdverklaring en/of verkoop. Artikel 9 - Betaling Betaling van de verschuldigde vergoeding geschiedt tijdens het boekingsproces binnen de online omgeving www.youjustshipit.com. Artikel 10 – Onjuist Adres en Postbusnummers 10.1 Als we een Zending niet kunnen afleveren omwille van een onjuist adres, zullen we alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om het juiste adres te achterhalen. We stellen u op de hoogte van de aanpassing en leveren de zending af op het juiste adres, of ondernemen althans een poging daartoe. 10.2 Leveringen aan postbusadressen worden niet aanvaard. Artikel 11 - Verzendingen 11.1 Vervoerd worden pakketten met maximale afmetingen van 120 x 60 x 60 cm (l, b, h) per pakket en met een maximale omtrek van 360 cm (l x 2b x 2h), in de volgende tarief categorien; a. Categorie a: 0 - 10 KG b. Categorie b: 10 - 20 KG c. Categorie c: 20 - 30 KG 11.2 Individuele pakketten worden geaccepteerd door onze vervoerder en altijd nagemeten /gewogen. U dient de pakketten dus voorafgaand aan de verzending te wegen en binnen de maten te houden. Indien de maten en/of het gewicht wordt overschreden zal het verschil in rekening worden gebracht. 11.3 Het is de taak van de afzender om te zorgen voor de juiste adressering. Het is de taak van You Just Ship It of zijn onderaannemers om te zorgen voor de juiste labels/vervoers- documenten. 11.4 Transport van pakketten via You Just Ship It vereist een zodanige verpakking, dat deze de goederen voldoende beschermd zijn tegen de belasting veroorzaakt door automatische sorteermachines en mechanische overslag. Artikel 12 - Opdrachtbevestiging en annulering Nadat de order online is geregistreerd wordt aan de afzender het ordernummer verstrekt per e-mail en is uw order geaccepteerd voor verdere verwerking. Binnen 48 uur na verstrekking van het ordernummer kunt u uw opdracht annuleren. Dit dient te alle tijden per email te gebeuren. Voor het annuleren van een opdracht brengen wij € 35,00 incl. BTW in rekening en dit bedrag zal in mindering gebracht worden op de crediteringsnota. Artikel 13 - Weigering, opschorting of staking van vervoer 13.1 You Just Ship It en onderaannemer(s) kunnen het vervoer van een Zending, desgevraagd zonder opgave van redenen, weigeren, opschorten of staken indien: a. de Afzender niet voldoet aan de voorwaarden die You Just Ship It heeft gesteld voor acceptatie tot vervoer van de Zending (ten aanzien van bijvoorbeeld: betaling, plaats van aanbieding, verstrekking of vermelding van gegevens, gebruik van een Vervoersdocument, gebruik van een barcode, verpakking, inhoud, gewicht en afmetingen); b. het vervoer van de Zending gevaar kan opleveren voor personen of zaken; dit geldt in ieder geval voor vervoer van goederen, waarop de nationale- of internationale wet- en regelgeving inzake vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing is; (zie ook Artikel 6) c. het vervoer bij wet of overheidsvoorschrift is verboden, of You Just Ship It aanwijzingen heeft dat het vervoer strijdig kan zijn met de wet of een overheidsvoorschrift; (zie ook Artikel 6) d. You Just Ship It een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlogen of gewapende conflicten, (werk)stakingen. 13.2 In geval van weigering of staking van het vervoer van een Zending stelt You Just Ship It de Afzender, voor zover mogelijk, in staat weer in het bezit te komen van de Zending alsmede van de eventueel daarbij overgelegde bescheiden. Artikel 14 - Wijze van aflevering 14.1 Algemeen, You Just Ship It zorgt voor de verzending van uw Zending middels de inzet van vrachtvervoerders, het aannemen, de overslag en het doen bezorgen van pakketten; a. Tenzij dit redelijkerwijs niet van You Just Ship It gevraagd kan worden, wordt er op alle dagen van de week afgeleverd, met uitzondering van de zondagen en de algemeen erkende feestdagen nationaal en internationaal. b. Aflevering vindt plaats op het op de Zending vermelde adres. c. Na acceptatie ten vervoer kunnen, tenzij uitdrukkelijk anders met de Afzender of de Geadresseerde overeengekomen, het afleveradres niet meer worden gewijzigd. Zolang de zending nog niet is afgeleverd kan de Afzender You Just Ship IT verzoeken deze retour te zenden. You Just Ship It zal zich dan inspannen gevolg te geven aan zo’n verzoek. d. Ten aanzien van vervoer van Internationale Zendingen is de nagestreefde overkomstduur afhankelijk van het land of het gebied van bestemming. 14.2 Wijze van aflevering, de aflevering kan plaatsvinden door uitreiking aan de Geadresseerde,een volwassen huisgenoot van de Geadresseerde of de gemachtigde van de Geadresseerde, dan wel aan een medewerker van de organisatie die op de Zending als Geadresseerde is aangeduid. Dit geldt voor de meeste Aanvullende diensten. 14.3 Eerste en tweede aflevering; Bewaring a. Indien aflevering door middel van deponering in een daartoe geschikte voorziening of door uitreiking aan de Geadresseerde of aan een andere daartoe geschikte persoon niet mogelijk is, zal You Just Ship It of haar onderaannemer(s) de Zending voor een periode van maximaal drie weken in bewaring nemen. De voorwaarden van bewaring van uitgaande Internationale Zendingen kunnen van land tot land verschillen. b. Wanneer aflevering niet mogelijk is gebleken en You Just Ship It de zending daarop in bewaring neemt, zal de Geadresseerde daarover steeds schriftelijk worden geïnformeerd, met vermelding van: de eventuele mogelijkheden tot een tweede afleverpoging, de termijn en locatie van bewaring, de mogelijke tijdvakken waarbinnen de zending op de locatie van bewaring kan worden afgehaald, en de gang van zaken indien binnen de bewaartermijn- om welke reden dan ook – geen aflevering plaats vindt. c. You Just Ship IT of haar onderaannemer(s) nemen geen Zendingen in bewaring die kennelijk of naar wordt vermoed een bederfelijke inhoud hebben. 14.4 Als wij of onze onderaannemer(s) de aflevering van een zending niet kunnen voltooien, om eender welke reden, zullen we proberen op het adres van de ontvanger een bericht achter te laten met de mededeling dat een poging tot aflevering werd ondernomen en met een indicatie van de plaats waar de zending zich bevindt. Als ook bij de tweede poging de zending niet kan worden afgeleverd, of als de ontvanger weigert de zending in ontvangst te nemen, zullen we proberen u te contacteren om een passende vervolgstap overeen te komen. Indien we niet binnen een redelijke termijn na onze tweede afleverpoging noch van u noch van de ontvanger nadere instructies ontvangen, dan stemt u ermee in dat we de inhoud van de zending kunnen vernietigen of verkopen, zonder enige verdere aansprakelijkheid tegenover u. Artikel 15 - Uw verplichtingen 15.1 De Zending naar behoren is gelabeld en dat het label of de labels door u stevig op een prominente en voor ons duidelijk zichtbare plek aan de buitenzijde van de Zending zijn aangebracht zodat duidelijk is wat de bestemming van het pakket is; 15.2 De contactgegevens van de ontvanger volledig vermeld zijn tijdens het verstrekken van de opdracht en het aangaan van de overeenkomst; 15.3 De inhoud van de Zending veilig en zorgvuldig door u is voorbereid en verpakt ter bescherming tegen risico’s van vervoer of vervulling door ons; Artikel 16 - Omvang van onze aansprakelijkheid Onder voorbehoud van artikel 17 hieronder is onze aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vertraging van uw zending of een deel ervan als gevolg van het vervoer beperkt als volgt: a. Als uw zending geheel of gedeeltelijk per luchtvracht wordt vervoerd en haar uiteindelijke bestemming of een tussenstop in een ander land ligt dan het land van vertrek, dan valt uw zending onder het Verdrag van Warschau (1929) of het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Protocol van Den Haag (1955) en/of het Protocol van Montreal nr. 4 (1975), of het Verdrag van Montreal (1999), al naargelang welk van deze dwingend van toepassing is. Deze internationale verdragen bepalen en beperken onze aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vertraging van uw zending tot 19 bijzondere trekkingsrechten (SDR) per kilo (dat is ongeveer 20 euro per kilo, onder voorbehoud van wijzigingen van de wisselkoers). b. Als we uw zending over de weg vervoeren in, naar of vanuit een land dat is aangesloten bij het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg uit 1956 (CMR), dan wordt onze aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van uw zending bepaald door het CMR en is zij derhalve beperkt tot 8,33 bijzondere trekkingsrechten (SDR) per kilo (dat is ongeveer 10 euro per kilo, onder voorbehoud van wijzigingen van de wisselkoers). In het geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid kan de vervoerder zich niet op deze limiet beroepen. Zie artikel 8:1108 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 17 - Uitsluiting van aansprakelijkheid 17.1 You Just Ship It levert in samenwerking met haar onderaannemers een on-time performance van 97,0% op alle Zendingen naar de door ons geselecteerde bestemmingen. 17.2 You Just Ship It is niet aansprakelijk wanneer wij enige verplichting tegenover u niet vervullen als gevolg van: a. Omstandigheden buiten onze controle, welke onder overmacht vallen. Zie artikelen 8:23 BW (binnenlands vervoer van goederen), 8:1098, 8:1108, 8:1110, 8:1114, 8:1115, 8:1117 en 8:1118 BW (vervoer over de weg) artikel 8:1353, 8:1354 en 8:1359 BW (goederenvervoer door de lucht. Zie de artikelen ook voor de wettelijke verplichtingen van onze klanten, het niet nakomen van deze verplichtingen daarvan heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid van de vervoerder. b. Handelingen of omissies van uw kant of derden: • Verzuim van uw kant (al dan niet door toedoen van enige andere partij met een vermeend belang in de Zending) in het vervullen van uw verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden, met name de hiervoor in artikel 15 vermelde waarborgen; • De schade door handelingen of nalatigheid van de Afzender, de ontvanger of hun assistenten is opgetreden; • De schade te wijten is aan het gebruikte verpakkingsmateriaal; • Handelingen of omissies van functionarissen van douaneautoriteiten, luchtvaart- maatschappijen, luchthavens of overheidsinstanties. c. De aanwezigheid van verboden goederen in de Zending, zelfs al hebben we de Zending abusievelijk aanvaard. d. Onze weigering om illegale betalingen in uw naam uit te voeren. 17.3 You Just Ship It is op geen enkele wijze gebonden aan de inhoud zoals door de klant gesteld en/of aangegeven in de vrachtbrief. 17.4 You Just Ship IT is op geen enkele wijze verantwoordelijk dat de zending ook daadwerkelijk wordt aangenomen door de ontvangende partij. De klant is zelf verantwoordelijk voor het informeren van de ontvangende locatie betreffende de aflevering. Dit dient voor het maken van de boeking overeengekomen te zijn met de ontvangende partij. Na getekend ontvangst ligt de verantwoordelijkheid bij de ontvangende partij of de klant. Artikel 18 - Waardevolle goederen Waardevolle goederen zoals edelstenen, edelmetalen, juwelen, geld, handelspapieren, onbeschermd meubilair, glas of porselein, kunstvoorwerpen, antiek en belangrijke documenten zoals paspoorten, tenders en aandeel- of optie bewijzen behoren niet via ons distributienetwerk te worden verstuurd, aangezien in dat netwerk apparatuur wordt gebruikt voor mechanische verwerking en geautomatiseerde sortering en zendingen meerdere malen op voertuigen worden geladen en gelost, wat tot verlies en/of beschadiging zou kunnen leiden. Artikel 19 - Verzekering De Afzender is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze verzekeren van de verzending Artikel 20 - Procedure voor claims Als u een claim wilt indienen in verband met een verloren, beschadigde Zending of enige andere schade, dient dat te gebeuren in overeenstemming met eventuele toepasselijke verdragen alsmede met onderstaande procedure. Bij gebreke daarvan, behoudt You Just Ship It zich het recht voor uw claim af te wijzen: 20.1 U dient ons schriftelijk in te lichten over het verlies of de beschadiging binnen 21 dagen (i) na de aflevering van de zending, (ii) na de datum waarop de zending had moeten worden afgeleverd of, 21 dagen na de datum waarop u redelijkerwijs het verlies of de schade had kunnen vaststellen; 20.2 Binnen de 21 dagen nadat u uw claim aan ons hebt overgemaakt, dient u deze claim te onderbouwen door ons alle relevante informatie toe te sturen over de zending en/of het verlies, of de schade; 20.3 We gaan ervan uit dat de zending in goede staat werd afgeleverd, behalve in het geval van verlies c.q. niet afleveren van de Zending, tenzij de ontvanger bij het aannemen van de zending op ons leveringsbewijs melding van schade heeft gemaakt. Opdat we een schadeclaim in behandeling zouden kunnen nemen, dienen de inhoud van uw zending en de originele verpakking aan ons beschikbaar te worden gesteld voor inspectie; 20.4 Behalve voor zover anders bepaald door enige toepasselijke verdragen en/of wetgeving,komt uw recht tot het claimen van schade te vervallen als u de kwestie niet binnen 1 jaar na de afleverdatum van de zending, na de datum waarop de zending afgeleverd had moeten worden of na de datum waarop het vervoer werd beëindigd dan wel, indien de claim betrekking heeft op overige diensten, niet binnen 1 jaar na de datum waarop u redelijkerwijs het verlies, de schade of de vertraging had kunnen vaststellen, aan de rechter heeft voorgelegd; 20.5 Bij acceptatie door ons van uw claim of een deel ervan garandeert u ons dat enige derde partij die een belang heeft in de zending afstand heeft gedaan van enig recht, verhaal of redres waartoe zij gerechtigd zouden kunnen zijn door subrogatie of anderszins; Artikel 21 - Wijziging voorwaarden You Just Ship It heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Tenzij anders bepaald of overeengekomen zijn wijzigingen en aanvullingen tot nader order van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten die op en na de door You Just Ship IT bekend gemaakte datum van invoering van de wijzigingen en/of aanvullingen tot stand komen. Data-Councel h.o.d.n. You Just Ship IT 24 juni 2018 Wellseind KvK:70376492 Artikel 22 - Toepasselijkheid regelgeving Op alle werkzaamheden en overeenkomsten van You Just Ship It zijn van toepassing; a. Nationaal vervoer over de weg: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), steeds de meest actuele versie daarvan zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd en gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; b. Internationaal vervoer over de weg: Verdrag betreffende de Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, in de door Nederland bekrachtigde versie (CMR); c. (Inter-) Nationaal vervoer over zee: De overeenkomst geldt als overeenkomst voor vervoer van goederen over zee indien de Zending effectief over zee wordt vervoerd; d. Luchtvervoer: Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, in de door Nederland bekrachtigde versie (Verdrag van Warschau). Artikel 23 - Geschillen 23.1 Alle geschillen inzake contractuele of niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of die verband houden met de Vervoersovereenkomst zullen in eerst aanleg uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch. 23.2 Op de Vervoersovereenkomst en alle contractuele niet contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

You Just Ship It! Over ons

Wij zijn een jonge start-up gestart in januari 2018. Deze zomer starten wij met het transport van pakketten vanuit Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland naar Nederland. Volgend jaar zullen daar een reeks landen aan worden toegevoegd en kan er ook buiten Nederland worden bezorgd.

In 2018 laten wij alleen nog pakketten vervoeren met maximale afmeting van 120x60x60 en tot 30 kg, maar ook dat zal in de komende jaren verder worden uitgebreid.